top of page

Information om torrsättningen 11 september 2022

Torrsättning vid LuxBk 2022Torrsättningen 2022 kommer att äga rum söndagen den 11/9.


Den jämförelsevis tidiga torrsättningen för 2022 har sin grund i att våra bryggor måste vara bortforslade från hamnområdet senast den 15/10. Därefter skall arbetet med den nya hamnen påbörjas. Allt demonteringsarbete av elektrisk installation, vattenanslutningar, Y-bommar och borttagande av bojarna måste vara avslutat innan våra gamla bryggor kan forslas bort. Arbetet kommer att utföras av LuxBk medlemmar i form av arbetsplikter. Detaljerna runt dessa kommer det att informeras om senare. Men innan dess skall vi torrsätta våra båtar.


Varvschefen vill här också passa på att tacka alla de medlemmar som svarat på önskemålet om att ge information om båtars storlek och vikt samt om torrsättning för den egna båten kunde vara aktuell för 2022 eller inte.


STORT tack!


Tidsplan för torrsättningen


Klockan 07.30-07.50 sker ankomstanmälan i klubbstugan samt uppvisande av giltig försäkringshandling. Utan giltig försäkringshandling kommer din båt inte att lyftas med någon av de inhyrda kranarna. Ej heller med vår egen motorkran.


Tillkännagivande av torrsättningsplan och turordning kommer senast att anslås i klubbstugan på torrsättningsdagens morgon.


Klockan 07.50- 08.00- Genomgång av varvschef och hamnchef samt fördelning av arbetsuppgifter.


Klockan 08.00 – Torrsättningen börjar och pågår fram till det att alla båtar är uppe och varvet är iordningställt.


GRILLNING


Det blir grill i vanlig ordning någon gång i ”halvlek”. Även dryck kommer att finnas. De som vill ta med egen förtäring får naturligtvis göra det.


Lite att förhålla sig till

-Inför torrsättningen 2022 utlyses ingen särskild framplockningsdag, vilket betyder att den enskilde medlemmen när det passar denne bäst ställer i ordning sitt eget torrsättningsmaterial i allt väsentligt utom att plocka fram den. Det gör vi med gemensamma krafter på torrsättningsdagen.


-Det är båtägarens eller den som på uppdrag av denne torrsätter båten, fortsättningsvis här kallad båtägaren, som har ansvar att uppställningsutrustningen är iordningställd samt tydligt märkt med namn och telefonnummer.


-Om den båt som du har för avsikt att torrsätta inte återfinns på varvsplanen eller turordningslistan eller INTE skall torrsättas vid LuxBk eller har förändringar i storlek eller vikt efter båtbyte, måste varvschefen kontaktas omgående. Om han inte syns till, ring 073 870 48 38.


-När din båt väl kommit upp, glöm heller inte att märka din båt med namn samt telefonnummer, Gärna då även på din täckning när den väl är gjord för enklare avläsning och då helst i båtens för.

Segelbåtsägare uppmanas att även märka sina master om de skall övervintra inom varvsområdet.


-Även all din förtöjningsmateriel skall snarast avlägsnas från din bryggplats. Dock senast den 15/9-2022.


OBS!


Samtliga båtägare som torrsätter sin båt på varvet den 11/9 skall vara tillgängliga hela dagen för att hjälpa till med torrsättningen och andra gemensamma sysslor fram till dess att samtliga båtar är upptagna. Inget täckningsarbete får påbörjas på någon båt förrän det att varvschefen har förklarat att torrsättningen är avslutad.


Miljö


De båtägare som har för avsikt att slipa bort bottenfärg på sin båt, alternativt blästra den, skall lägga en tålig presenning under vaggan, bockarna, stöttorna eller trailern innan båten läggs upp.

Detta för att de giftiga ämnen som båtbottenfärgerna innehåller ska kunna samlas upp för destruktion på ett för varvsmiljön säkert sätt.


Du skall vid slipning eller skrapning av din båtbotten bära erforderlig skyddsutrustning såsom tätt åtsittande skyddsplagg, glasögon samt handskar.


Se även bifogad miljöinformation på nästa sida.


Båttvätt


https://tillstand.stockholm/batklubbar/


Biologiska rengöringsmedel


https://www.kemi.se/lagar-och-regler/ytterligare-eu-regler/tvatt--och-rengoringsmedel/kort-om-reglerna-for-tvatt-och-rengoringsmedel


Övrig information


Det råder parkeringsförbud på varvet under torrsättningsdagen samt dagen före.


-Det är båtägaren som är ansvarig för att slingen placeras rätt och godkänner att båten lyfts när så är dags.


-Båtägaren skall se till att det finns tillräckligt långa tampar i för och akter.


-Det åligger båtägaren att kontrollera att stöttor, vaggor, bockar och pallar m.m. inte är i så undermåligt skick att risk för olyckor kan föreligga.


-Båtägaren är ansvarig för att båten placeras rätt på uppställningsutrustningen.


-Båtägaren är ansvarig för båten i samband med torrsättningen i samtliga moment från lyftet och fram till det att båten ”ligger på plats”.


-De trailers som används för vinterförvaring skall vara i sådant skick att de kan flyttas utan att behöva lyftas. Alltså rullar på egna hjul.


-Den som tillfälligtvis inte har någon av varvschefen tilldelad syssla, ställ dina bockar eller motsvarande ungefär där din båt skall stå i gott skick för snabbare hantering vid torrsättningen av din båt. De flesta tunga vaggorna står på sina ungefärliga platser och behöver endast finjusteras med gemensamma krafter på torrsättningsdagen. De vaggor som ändå måste flyttas längre sträckor flyttas med handkraft och vagn.


-Sista dagen för täckning av din båt är satt till den 15/10. Då ska din båt vara täckt.


Det är inte tillåtet att ligga på varvet med sin båt inkopplad på yttre strömkälla än att tillfälligtvis ladda batterier eller momentana arbeten på båten som kräver

elanslutning.I hopp om en trevlig torrsättningsdag med fint väder
Väl mött!