top of page

Lux båtklubbs avfallshanteringsplan

Enligt Sjöfartsverkets föreskrifter SJÖFS 2001:13 ska för alla fritidsbåtshamnar finnas en avfallshanteringsplan. Planen är till för att underlätta vid informationsspridning till medlemmar och besökare, i samband med funktionärsbyte eller i kontakt med kommunen.

 

Ansvar:

Ansvaret för att genomföra avfallshanteringsplanen enligt 4§ SJÖFS 2001:13 har av styrelsen utsett miljöombud. Ytterst vilar dock ansvaret på varje medlem att se till att avfallet lämnas på därför avsedd plats.

 

Båtklubbens storlek:

LUX Båtklubb har för närvarande

122st medlemmar.

70 st hamnplatser

69 st varvsplatser

10 st kajakplatser

Klubben har inga gästplatser.

 

Avfallshantering:

I huvudsak ansvarar varje medlem för att ta ansvar för sitt eget avfall.

Det avfall klubben kan ta om hand anges i tabellen nedan. Övrigt avfall som t.ex. större emballage, presenningar annat skrymmande material är medlemmen själv ansvarig för att frakta bort till närmaste miljöstation.

 

Lux Båtklubb har en Miljöstation ECO Simplex som står inom varvsområdet Primusgatan 1 som töms av Svez/Sita.

 

Lux Båtklubb har 5st behållare för brännbart avfall som töms regelbundet av Svez/Sita.

Tabell över de avfall som hanteras inom LUX Båtklubb samt uppskattning av mängder som hanteras under ett år

Avfallsslag
Mängd
Mottagningskapacitet
Ansvarig tranportör
Små batterier
Batteriholk
Batteriholk
SITA Sverige AB
Hushållsavfall
Regelbunden schemalagd tömning
3 st märkta kärl ingår. Brännbara kärlen.
SITA Sverige AB
Båt & bilbatterier
< 10 st
20 st
SITA Sverige AB
Brännbart avfall
Regelbunden schemalagd tömning
5 st kärl á 660 liter = 3 300 liter
SITA Sverige AB
Elektronikavfall
< 60 liter
60 liter fat
SITA Sverige AB
Småkemikalier (t ex lösningsmedel, aceton, lacknafta)
< 20 liter
20 liter fat
SITA Sverige AB
Glödlampor bil/båt (Ej kvicksilber)
< 20 liter
20 liter fat
SITA Sverige AB
Oljefilter etc
< 80 st
80 st
SITA Sverige AB
Glykol
< 400 liter
400 liter fat
SITA Sverige AB
Färgburkar tomma
< 200 liter
200 liter fat
SITA Sverige AB
Aerosoler (Sprayfärger)
< 60 st
60 st
SITA Sverige AB
Spillolja
< 400 liter
400 liter fat
SITA Sverige AB

Informationsspridning:

Avfallshanteringsplanen finns i klubblokalen samt på hemsidan www.luxbk.se.

Nya medlemmar ska vid inträde i klubben informeras om planen. Vid arbetsdagarna sker en muntlig information till medlemmarna om hur avfallshanteringen ska ske.

 

Revision:

Revidering av avfallsplanen sker löpande så snart kraven eller behoven för omhändertagande av fritidsbåtarnas avfall väsentligen förändras.

IMG_0332.PNG
bottom of page