top of page

Projekt Primus

Styrelsen i Lux båtklubb får härmed kortfattat informera om Projekt Primus och dess påverkan på vår båtklubb. Stockholms stads informationssida om Projekt Primus samt viss övrig tillgänglig information finns också att läsa i länkarna till höger.

Inledning

Inledning av projekt Primus påbörjades så tidigt som 2006. Exploaterings-nämnden inom Stockholms stad beslutade bl a under 2008 dels om hemställan till stadsbyggnadskontoret om ändrad detaljplan och fortsatt utredning för exploatering av primusområdet. Projektet har med tiden växt och avtal har träffats om exploatering av projekt Primus.

Omfattning

Projektet Primus övergripande mål är att skapa förutsättningar för att bygga bostäder och tystare parkområden på västra sidan om Essingeleden på Lilla Essingen. Totalt tillförs cirka 600 lägenheter varav cirka 210 på stadens mark, del av Lilla Essingen 1:11 och cirka 390 på privat mark, fastigheten Primus 1. Genomförandet av detaljplanen innebär att strandpromenaden förnyas och en ny park tillkommer. Västra och Östra Primusparken kommer få ny utformning och ökad kvalitet genom lägre ljudnivå. Vid Västra Primusparken anläggs en större lekplats och vid Östra Primusparken anläggs ett allmänt strandbad. Området planeras att byggas under åren 2019-2025.

Lux båtklubbs påverkan

Lux båtklubbs hamnanläggning påverkas av projekt Primus. Kortfattat innebär detta att klubbens egna bryggor skall bort och ersättas med en ny brygganläggning med tillhörande klubbhus på pontoner. Denna skall nyttjas gemensamt av oss och Lilla Essinge båtklubb. Stockholms stad kommer att svara för och bekosta den nya brygganläggningen inkl klubbhus.

 

Stockholm stads idrottsförvaltning har därför fått i uppdrag att säga upp klubbens arrendeavtal för omförhandling.

Styrelsen i Lux båtklubb har således kallats till möte med Stockholm stad i syfte att tillsammans med Lilla Essinge båtklubb och staden samråda om detaljutformning av den nya brygganläggningen inkl klubbstuga.

Lux båtklubb kommer att erbjudas nytt arrendeavtal.

Tidplan

Den tidplan som Stockholm stad har angivit som berör Lux Båtklubb innebär kortfattat att den nya hamnanläggningen skall påbörjas i slutet av september 2022 och vara färdigställd till den 1 juni 2023. Detta kommer sannolikt innebära försenad sjösättning sommaren 2023.

IMG_0332.PNG
bottom of page