top of page

Lux båtklubbs miljöpolicy

LUX Båtklubb är en ideell förening som har som mål att bedriva aktivt båtliv, båtsport och hos medlemmarna, befrämja intresset för, och öka kunskapen om sjön och båtsporten. Föreningen förvaltar klubbens hamn- och uppläggningsplatser och tar i övrigt tillvara medlemmarnas intresse. För att skapa förutsättningar för detta måste vi alla ta hänsyn till den miljöpåverkan som båtlivet har. Vi måste gemensamt vidta de åtgärder som är möjliga för att minimera båtägandets belastning på miljön. Dels är det en viktig princip att alltid minimera miljöpåverkan från våra båtar dels är det viktigt i våra kontakter med Stockholms stad att kunna visa att vi gör vad vi kan för att uppfylla de miljökrav som staden har på båtlivet.

 

LUX Båtklubb och dess medlemmar ska:

 • Sträva efter att så långt som möjligt minimera miljöpåverkan av vår verksamhet.

 • Det är viktigt att medlemmar även ansvarar för trivsel och trevligt umgänge inom klubben.

 • Följa gällande miljölagstiftning samt de miljöregler och den avfallsplan klubben tagit fram.

 • I största möjlighet välja de mest miljövänliga produkterna vid båtvård och andra underhållsarbeten på den egna båten.

 • Hela tiden hålla rent och snyggt runt sin båt. Allt skräp efter dagens arbete ska vara omhändertaget.

 • På varv och hamn får bara förvaras saker som tillhör båten så vi kan hålla en ren och trivsam miljö.

 • Sprida informationen om föreningens miljöpolicy och miljöregler så att föreningens ambitioner och mål får genomslag.

 • Verka för en god avfallssortering enligt klubbens regler.

 • LUX Båtklubbs miljöpolicy ska årligen granskas och av styrelsen ändras vid behov.
   

Ansvarsfördelning:

Alla medlemmar i LUX Båtklubb är skyldiga att följa våra stadgar, miljöpolicy, regler, avfallsplan och andra beslut enligt Nyttjanderättavtalet Båtägande medlem som tecknats mellan medlem och Lux Båtklubb.

Styrelsen har skyldighet att:

 • Göra föreningens miljöpolicy känd för alla klubbmedlemmar.

 • Upplysa om LUX Båtklubbs miljöregler och avfallsplan samt att göra dessa praktiskt användbara.

 • Fortlöpande revidera det miljöförbättrande arbetet.

 • Årligen utse en miljöansvarig som ansvarar för att organisera och driva det praktiska miljöarbetet och återvinningen.

 

Avgränsning:

LUX Båtklubbs miljöpolicy, regler och avfallsplan syftar till att värna om de mark- och vattenområden som klubben disponerar på Lilla Essingen.

IMG_0332.PNG
bottom of page