top of page

Lux båtklubbs miljöregler

Lux Båtklubbs medlemmar ska använda de mest miljövänliga produkterna vid underhåll och drift av båten. Endast av myndigheter godkända båtbottenfärger och andra kemikalier får användas . Information om godkända färger och icke godkända båtbottenfärger finns på Kemikalieinspektionens hemsida , http://www.kemi.se .

Mera info https://tillstand.stockholm/batklubbar/

 

 • Fundera på om du kan använda en båtbottentvätt i stället för bottenfärger.

 • Spillolja, drivmedel, färg och kemikalier får absolut inte tömmas på marken eller i vattnet.

 • Slagvatten från kölsvin ska samlas upp med absorberande trasor och läggas i oljefilterbehållare i miljöstationen. Större mängder måste bortforslas av båtägare själv.

 • Uppsamling måste ske och tömning ska göras i behållare i miljöstationen på varvet.

 • Hårda färger rekommenderas före polerande färger när du målar botten. Det finns inom klubben flera medlemmar som använder färg utan tillsatta tungmetaller med gott resultat.

 • För att kunna anpassa oss till krav beträffande utfasning av biocidhaltiga färger så rekommenderar vi att ni blästrar, slipar alt. skrapar bort gammal färg på er båt. För ytterligare information kontakta varvschef innan ni påbörjar arbetet. Se separat info nedan i stycket:

 • Vid arbete med båtens bottenfärger alternativt andra kemikalier t.ex. slipning, blästring alternativt skrapning vid borttagning av färg måste alltid marken och omgivningen skyddas samt gällande skyddsutrustning bäras vid arbetet.

 • Sedan några år får blymönja endast användas för yrkesmässigt bruk och inte säljas till allmänheten. Enligt Kemikalieinspektionen får privatpersoner använda sitt eget lager av färg till det tar slut. Bly är ett mycket giftigt ämne, både för människor och vattenlevande organismer.

 • Alkylatbensin förordas för bensinmotorer. För lokalisering av tankstationer, se Svenska Båtunionens hemsida. Biodiesel kan övervägas vid dieseldrift.

 • Miljöglykol/”grön glykol” (propylen glykol) bör användas istället för ”vanlig” etylenglykol som är giftig.

 • Miljöanpassade biologiskt nedbrytbara oljor rekommenderas före mineraloljor.

 • Använd inte starka och giftiga rengöringsmedel.

 • Vid vinterförvaring av båten måste du se till att skydda marken från bränsle- och oljespill från motor och drev.

 • Bil/båt batterier kan tas emot av klubben, i speciellt batteri låda vid återvinningsstation.

 • Se till att serva motorn regelbundet så håller du nere bränsleförbrukningen.

Hamnsäkerhet vid Oljeutsläpp / Bensin / andra kemikalier

Vid eventuellt utsläpp av olja / bensin / andra kemikalier från någon av våra båtar i hamnen så ska denna vätska samlas ihop / tas om hand för detta så har vi inskaffat Oljelänsar. Dessa ligger i Delux vid användning av dessa meddela Hamnchefen.

Vid akuta utsläpp använd Oljelänsarna och kontakta Räddningstjänsten Tel 112. Vid okänt utsläpp ring Stockholm vatten driftcentralen, dygnet runt Tel 08-52213100 som kan spåra källan.

 

Varvssäkerhet vid Oljeutsläpp / Bensin / andra kemikalier

Vid eventuellt utsläpp av olja / bensin / andra kemikalier från någon av våra båtar på varvet så ska denna vätska samlas ihop / tas om hand. Absorbenter finns i Miljöstationen såsom Absorbenter strö samt Absorbent korvar. Vid användning av dessa meddela Varvschefen.

 

Vid akuta utsläpp kontakta Räddningstjänsten Tel 112. Vid okänt utsläpp ring Stockholm vatten driftcentralen, dygnet runt Tel 08-52213100 som kan spåra källan.

Båttvätt

Vid tvätt av båten inom LuxBks områden får absolut inga rengöringsmedel som inte är miljövänliga användas. Bara biologiskt rengöringsmedel får användas. Mer info: https://www.kemi.se/lagar-och-regler/ytterligare-eu-regler/tvatt--ochrengoringsmedel/kort-om-reglerna-for-tvatt-och-rengoringsmedel.

mera info https://tillstand.stockholm/batklubbar/

 

Båtar med båtbottenfärg som innehåller biocider får inte tvättas eller spolas av inom LuxBks områden.

 

Vi rekommenderar att ta kontakt med Pampas Marina eller Helenborgs Båtklubb som har spolplatta för rengöring av båtbotten.

Glykol, Olja och bensin/ diesel får inte tömmas på marken eller i vattnet:

 

 • Lägg en torkduk under motorn för att suga upp spill eller läckage från motorn vid byte av olja eller oljefilter. Avfall kastas i miljöstationen för farligt avfall.

 • Töm motorn genom avtappningskranen eller samla upp i en hink bakom avgasröret. Häll inte ut på marken eller i vattnet.

 • Vid byte av kylvätska eller konservering ska detta ske under kontrollerad form och med uppsamlingskärl.

 • Uppsamlad vätska töms i därför avsedd behållare i miljöstationen för farligt avfall.

 • Vid eventuellt utsläpp av olja / bensin / andra kemikalier från någon av våra båtar på varvet så ska denna vätska samlas ihop / tas om hand. För detta så finns i Miljöstationen Absorbenter strö samt Absorbent korvar, vid användning av dessa meddela Varvschefen. Vid akuta utsläpp kontakta Räddningstjänsten Tel 112. Vid okänt utsläpp ring Stockholm vatten driftcentralen, dygnet runt
  Tel 08-52213100 som kan spåra källan.

 

Vid arbete med båtens bottenfärger alternativ andra kemikalier t.ex. slipning, blästring alternativ skrapning vid borttagning av färg måste alltid marken skyddas samt gällande skyddsutrustning bäras vid arbetet.

Mera info https://tillstand.stockholm/batklubbar/

 

 • Blästring:
  Vid blästring av båt botten får bara godkänd entreprenör användas. Lux Båklubb ska informeras och godkänna entreprenör innan arbetet kan startar. Vi måste maila till Miljöförvaltningen min: 3 veckor innan blästring påbörjas. funktion.batklubb.miljoforvaltningen@stockholm.se

  Mark och båt måste täckas in för att marken samt omgivning inte ska skadas eller påverkas av blästringsarbetet.
  Gällande skyddsutrustning ska användas vid arbetet.
  Allt avfall ska bortforslas från båtklubben av på båtägarens ansvar samt lämnas till återvinningstationer som följer gällande regler gällande omhändertagande av avfallet.
  Lux båtklubb kommer inte att kunna omhänderta sådant miljöfarligt avfall.

   

 • Slipning av båtbotten:
  Vid slipning av båtbotten måste mark och båt ska täckas in för att marken samt omgivning inte ska skadas eller påverkas av slipningsarbetet.
  Slipning måste ske med industrislipmaskin som har uppsamlingspåsen (slutet system) som gör att slipdamm kan samlas in och fraktas bort till återvinningstationer som följer gällande regler gällande omhändertagande av avfallet.
  Gällande skyddsutrustning ska användas vid arbetet.
  Allt avfall ska bortforslas från båtklubben av på båtägarens ansvar samt lämnas till återvinningstationer som följer gällande regler gällande omhändertagande av avfallet.
  Lux båtklubb kommer inte att kunna omhänderta sådant miljöfarligt avfall.

   

 • Skrapning av båtbotten:
  Vid skrapning av båtbotten måste mark och båt ska täckas in för att marken samt omgivning inte ska skadas eller påverkas av skrapningsarbetet.
  Gällande skyddsutrustning ska användas vid arbetet.
  Allt avfall ska bortforslas från båtklubben av på båtägarens ansvar samt lämnas till återvinningstationer som följer gällande regler gällande omhändertagande av avfallet .
  Lux båtklubb kommer inte att kunna omhänderta sådant miljöfarligt avfall.

IMG_0332.PNG
bottom of page